Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


1. Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, wniosku opiekuna prawnego po wcześniejszym uzyskaniu zgody Sądu Opiekuńczego na umieszczenie podopiecznego w dps) do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania. Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kwidzyńskiego.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenia lekarskiego o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej; opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzji emerytalno-rentowej lub przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt).

3. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

a) mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)

b) małżonek, rodzina /gdy takowa jest – rodzice, dzieci, wnuki/ - wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:

    • w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium

    • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)

c) gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (który w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, który w roku 2021 wynosi 4.488,00 zł, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

d) inne osoby, nie wymienione w punkcie a i b.
 Przykładowe rozłożenie miesięcznej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przy rencie w wysokości 1.250,88 zł brutto (1.066,30 zł netto).

W przypadku braku rodziny zobowiązanej do odpłatności:
mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, czyli 746,41zł, wg decyzji w sprawie odpłatności za pobyt wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
gmina w wysokości 3.741,59zł
(4.488,00 – 746,41 = 3.741,59zł)

UWAGA! - przyznane dodatki pieniężne: pielęgnacyjny, dla sieroty zupełnej, kombatancki, świadczenie uzupełniające, deputat węglowy (wypłacany co miesiąc), są wliczane do dochodu mieszkańca.

W przypadku rodziny zobowiązanej do odpłatności:
mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, czyli 746,41zł wg decyzji w sprawie odpłatności za pobyt wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
rodzina w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a rodziną, np. 350,00 zł.

Wariant I – osoba samotnie gospodarująca:
Po wniesieniu opłaty za pobyt, kwota dochodu pozostająca nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli 2.103,00zł.
(kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł).

Wariant II – osoba w rodzinie:

Po wniesieniu opłaty za pobyt, kwota dochodu nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, czyli 1.584,00zł (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł).

gmina w wysokości 3.391,59zł
(4.488,00 zł – 746,41 zł - 350,00 zł = 3.391,59zł )

4. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

5. Osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i obowiązującymi procedurami podczas wywiadu przeprowadzonego przed przyjęciem przez pracownika socjalnego dps.

6. Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osoba oczekująca otrzymuje decyzję o umieszczeniu, natomiast z Ośrodka Pomocy Społecznej uaktualnioną decyzję o odpłatności za pobyt.

7. Zgodnie z art. 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 20 marca 2004r. istnieje możliwość przyjęcia osób z zagranicy, posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

***

Bliższych informacji udzielą Państwu pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie:

Wioletta Kowalska, Ewelina Dysko, Sylwia Szefler, Krzysztof Wittstock
tel. (+48) 55 277 42 36 wew. 211, 311.