Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


Informacja o projekcie

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia,

Dofinansowanie projektu: 60 501, 84 zł