Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


Kodeks Etyki

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„SŁONECZNE WZGÓRZE” W RYJEWIE

 

 

 Postanowienia wstępne

§ 1


1. Kodeks Etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie zwany dalej „Kodeksem Etyki”, zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych a mających wpływ na zaufanie obywateli do działania instytucji publicznej.
2. Szacunek dla tych wartości, przestrzeganie zasad i utrzymywanie wyznaczonych standardów ma służyć dobru mieszkańców Domu, tworzyć właściwe relacje pomiędzy pracownikami, jak i budować partnerskie stosunki pomiędzy mieszkańcami, pracownikami i rodzinami oraz resztą społeczeństwa.

 

Zasady ogólne

§ 2


1. Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
1) Domu Pomocy Społecznej – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie,
2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie,
3) Pracownikach – należy przez to rozumieć Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
2. Pracownicy mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, opiekuńczą i wspomagającą, a celem nadrzędnym jest dobro mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
3. Kodeks wspiera działania Pracowników oparte na zasadach:
- praworządności,
- bezstronności i bezinteresowności,
- uczciwości i sprawiedliwości,
- odpowiedzialności,
- jawności,
- dbałości o dobre imię Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie i jego Pracowników,
- godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z mieszkańcami i ich rodzinami, zwierzchnikami, wspołpracownikami i podwładnymi oraz z obywatelami,

4. Ustala się procedurę corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Domu Pomocy Spoołecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie stanowiącą załacznik nr 1 do Kodeksu Etyki.

 

 

Wykonywanie zadań
§ 3

 

1. Pracownicy realizują swoje obowiązki zawodowe w sposób nie budzący wątpliwości etycznych.
2. Pracownicy dążą do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy mając na względzie wnikliwe oraz rozważne kontynuowanie powierzonych im zadań.
3. Pracownik nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje postępowanie.
4. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku czynności służbowych.
5. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.
6. Pracownik nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym, a prywatnym.
7. Pracownik nie demonstruje poufałości z osobami publicznie znanymi ze swej działaności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu.
8. Pracownik nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
9. Pracownik nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści jak również nawet drobnych prezentów.
10. W kontaktach ze współpracownikami, Pracownik powinien respektować ich doświadczenie i wiedzę.
11. Pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków zawodowych.
12. Pracownik powinien dążyć do usprawnienia funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie i poprawy efektywności podejmowanych działań.
13. W kontaktach z mieszkańcami i ich rodzinami Pracownik zachowuje się uprzejmie, jest pomocny, udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania wyczerpująco i dokładnie.
14. Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

 

Odpowiedzialność
§ 4


1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.
2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.


Postanowienia końcowe
§ 5

1. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne obowiązują wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
2. Postanowienia niniejszego Kodeksu obowiązują również stażystów, praktykantów, wolontariuszy oraz inne osoby wykonujące pracę na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
3. Pracodawca zapoznaje z treścią Kodeksu wszystkich pracowników oraz każego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość Kodeksu swoim podpisem pod odpowiednim oświadczeniem (zał. nr 2), które zostaje załączone do jego akt osobowych.
4. Kodeks zostanie podany do publicznej wiadomości, w celu poinformowania mieszkańców Domu, powiatu i gminy o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych przez Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

 

 

 


Załącznik nr 1
Do KODEKSU ETYKI

PROCEDURA
PRZEGLĄDU I MONITORINGU

KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„SŁONECZNE WZGÓRZE”
W RYJEWIE

 

1. Procedura corocznego przeglądu wewnętrznego i stałego monitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

2. Procedura corocznego przeglądu zewnętrznego i stałego monitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

 

 

 


PROCEDURA
COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU
KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„SŁONECZNE WZGÓRZE”
W RYJEWIE


1. CELE WEWNĘTRZNEGO PRZEGLĄDU I MONITORINGU
Cel główny:
1) Zbadanie jakości realizacji zadań nałożonych na pracownika przez przyjęty KODEKS ETYKI.

Cele pośrednie:
1) Analiza jakości wykonywanych zadań służbowych przez poszczególnych pracowników,
2) Zbadanie relacji wynikających z kontaktu służbowego między pracownikiem a mieszkańcem,
3) Określenie respektowania ogólnie przyjętych norm i zasad zachowań, w stosunku do współpracowników w miejscu pracy i poza nim, a także sposobu utożsamiania się pracownika z wizerunkiem zakładu pracy w miejscach publicznych.
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
Przegląd dokonywany jest każdego roku kalendarzowego.
2. FORMY PRACY
Do oceny stopnia osiągniętych celów służą następujące techniki badawcze:
1) Ankieta przeznaczona dla pracowników pt. „OCENA REALIZACJI KODEKSU ETYKI”,
2) Ankieta przeznaczona dla mieszkańców pt. „KARTA SATYSFAKCJI KLIENTA”,
3) Pisemne skargi i zażalenia wniesione przez interesantów.

3. FORMA RAPORTU Z PRZEGLĄDU I STAŁEGO MONITORINGU
Do oceny stopnia realizacji KODEKSU ETYKI Dyrektor Domu powołuje Zespół z przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych pracowników Domu.
Po gruntownej analizie dokumentów wymienionych w pkt. 2 , Zespół przygotowuje raport, który określa stopień realizacji KODEKSU ETYKI i przekazuje go:
1) Wszystkim pracownikom,
2) Do publicznej wiadomości na stronie internetowej Domu.
Wszelkie wnioski dotyczące przestrzegania KODEKSU przedstawiane będą przez Zespół Dyrektorowi Domu.
PROCEDURA
COROCZNEGO PRZEGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU
KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„SŁONECZNE WZGÓRZE”
W RYJEWIE

1. CELE ZEWNĘTRZNEGO PRZEGLĄDU I MONITORINGU
Cel główny:
1) Ocena całościowych, kompleksowych działań pracowników Domu dokonywana przez społeczność lokalną, mieszkańców i osoby zainteresowane.
Cele pośrednie:
1) Określenie jakości wykonywania zadań służbowych przez pracowników,
2) Ocena stopnia zachowania pracowników w stosunku do interesantów i mieszkańców Domu,
3) Ocena stopnia kompetencji pracownika.

Przegląd dokonywany jest raz w roku kalendarzowym.

2. FORMY PRACY
Do oceny stopnia osiągniętych celów służy:

1) Ankieta przeznaczona dla mieszkańców Domu i ich rodzin, bezpośrednich interesantów Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, pt. „KARTA SATYFSAKCJI KLIENTA”


Ankiety pt. „KARTA SATYFSAKCJI KLIENTA” będą udostępniane na stronie internetowej Domu, a także do pobrania w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie,
ul. Słoneczna 14 82-420 Ryjewo.
Wypełnione ankiety będzie można zostawić w recepcji Domu, przesłać pocztą elektroniczną na adres Domu lub wysłać listem.
Załacznik nr 2
do KODEKSU ETYKI
pracowników Domu Pomocy Społecznej
„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie
…………………………………………
Imię i nazwisko pracownika

…………………………………………
Komórka ogranizacyjna


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią obowiązującego Kodeksu Etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
Zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

 

Ryjewo, dnia ………………………………………

……………………………………….
Czytelny podpis pracownika

 

ANKIETA
KARTA SATYSFAKCJI KLIENTA

W związku z dążeniem Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie do doskonalenia świadczonych usług, prosimy o anonimowe udzielenie informacji na temat stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu obsługi oraz spełnienia wymagań i oczekiwań mieszkańca lub rodziny mieszkańca Domu.

Data i rodzaj sprawy załatwianej przez Panią/Pana w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Dział zaangażowany w załatwienie sprawy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jak ocenia Pan/Pani:
1. Jakość wykonanej usługi:
niska 1 2 3 4 5 6 wysoka

2. Termin realizacji zadania:
długi 1 2 3 4 5 6 krótki

3. Zaangażowanie pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w spełnianie wymagań mieszkańców:
niskie 1 2 3 4 5 6 wysokie

4. Informacja o świadczonych usługach:
zła 1 2 3 4 5 6 bardzo dobra

5. Ocena kompetencji pracownika obsługującego Pana/Panią:
niskie 1 2 3 4 5 6 wysokie

6. Kultura obsługi klienta:
niska 1 2 3 4 5 6 wysoka
Pani/Pana propozycje w zakresie sposobu doskonalenia usług świadczonych przez nasz Dom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ANKIETA
OCENA REALIZACJI KODEKSU ETYCZNEGO

 

Wyniki ankiety mają dostarczyć informacji o stopniu realizacji postanowień Kodeksu Etycznego przez pracownika Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
Prosimy o możliwie szczere odpowiedzi. Zakreśl wybrane odpowiedzi.

1. Czy znasz postanowienia Kodeksu Etycznego?
• tak
• nie
• raczej tak
• raczej nie

2. Jakość wykonywanych przez Ciebie zadań jest:
• bardzo dobra
• dobra
• raczej dobra
• dostateczna

3. Czy jesteś świadom odpowiedzialności za swoje postępowanie?
• tak
• nie
• raczej tak
• raczej nie

4. Czy Twoje działania zawodowe były narażone na jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji?
• tak
• nie

5. Czy w pracy zawodowej przekładasz interes prywatny nad publiczny?
• tak
• nie
• czasami
• nigdy

6. Czy zdarzyło Ci się przyjąć jakąkolwiek korzyść materialną lub osobistą za załatwienie sprawy?
• tak
• nie

7. Czy w kontaktach ze współpracownikami odnosisz się do nich:
• życzliwie
• nie życzliwie
• inaczej – jak? ………………………………………………………………………………………………….

8. Czy respektujesz doświadczenie i wiedzę współpracowników?
• tak
• nie
• raczej tak
• raczej nie

9. Twoja kultura obsługi interesanta jest:
• wysoka
• niska
• raczej wysoka
• raczej niska

10. Twoja kultura obsługi mieszkańca jest:
• wysoka
• niska
• raczej wysoka
• raczej niska

11. Czy stosowanie Kodeksu Etycznego ma wpływ na funkcjonowanie Domu?
• tak
• nie
• znaczący
• niewielki

12. Czy zasady zawarte w Kodeksie Etycznym są zgodne z Twoimi oczekiwaniami?
• tak
• nie
jeśli odpowiedź brzmi „nie” napisz co należy zmienić lub uzupełnić .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ankieta jest anonimowa

 

ANKIETA

OCENA KODEKSU ETYCZNEGO
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„SŁONECZNE WZGÓRZE”
W RYJEWIE

Celem niniejszej ankiety jest udoskonalenie istniejącego
Kodeksu Etycznego Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, a tym samym usprawnienie pracy Domu

Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi lub wpisanie swoich uwag w wolnym polu.

1. Czy słyszał Pan/Pani o wprowadzeniu Kodeksu Etycznego Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie:
tak nie

2. Czy będąc w Domu pytał Pan/Pani o Kodeks lub prosiła/prosił o udostępnienie jego treści:
tak nie

3. Czy wie Pan/Pani, że Kodeks jest dostępny na stronie internetowej Domu:
tak nie

4. Czy uważa Pan/Pani że wprowadzenie Kodeksu Etycznego było dobrym rozwiązaniem i przyczyniło się do poprawy jakości pracy pracowników:
tak nie

5. Czy uważa Pan/Pani, że pracownicy kierują się Kodeksem Etycznym w swojej pracy:
tak nie

6. Jeżeli nie to z jakimi naruszeniami Kodeksu Etycznego spotkał się Pan/Pani do tej pory ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Czy wg Pana/Pani zasady Kodeksu Etycznego mają wpływ na zwiększenie zaufania mieszkańców Domu do pracowników, kierownictwa Domu:
tak nie

8. Czy wg Pana/Pani zawarte w Kodeksie Etycznym zasady są zgodne z Pana/Pani oczekiwaniami:
tak nie
Jeśli odpowiedź brzmi „nie” to co należałoby zmienić lub uzupełnić ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………